Startup Corner

Startup Corner - Pascal Steichen - Luxembourg House of Cybersecurity

October 16, 2023 House of Startups Luxembourg Episode 31
Startup Corner - Pascal Steichen - Luxembourg House of Cybersecurity
Startup Corner
More Info
Startup Corner
Startup Corner - Pascal Steichen - Luxembourg House of Cybersecurity
Oct 16, 2023 Episode 31
House of Startups Luxembourg

Et gëtt een Thema, do kennt keng Entreprise méi laanscht, sief et eng Startup, eng mëttelstänneg oder eng grouss Entreprise : an dat ass Cybersecurity. Duerch déi schnell Digitalisatioun sinn IT-Systemer extrem komplex ginn an et ass mëttlerweil keng Fro méi ob een ugegraff gëtt, mee wéini?

Den Oktober ass de Mount vun der Cybersecurity, dofir hu mer de CEO vum Luxembourg House of Cybersecurity, de Pascal Steichen, ageluede fir eis ze erkläre wéi mer eis besser virbereede kennen.

Horrorfakt : bis zu 200 Deeg kann eng Ransomwareware an eiser IT si bis mer et iwwerhaapt mierken. An meeschtens ass et dann och scho laang ze spéit.

De #StartupCorner ass e #Podcast op Lëtzebuergesch iwwert Startups an Innovatioun zu Lëtzebuerg, presentéiert vum House of Startups Luxembourg, mat der Ënnerstëtzung vun der Luxembourg Chamber of Commerce an dem #SCRIPT.

------------------
There's one subject no company can ignore any longer, whether it's a start-up, medium-sized, or large enterprise: cybersecurity. Due to rapid digitization, IT systems have become extremely complex, and the question is no longer if someone will be attacked, but when?

With October being Cybersecurity Month, we invited Pascal Steichen, Managing Director of the Luxembourg House of Cybersecurity, to explain how we can be better prepared.

Horrifying fact: ransomware can be present in our computer systems for up to 200 days before we even realize it. And most of the time, it's already too late.


The ‘Startup Corner’ is a monthly podcast in Luxembourgish about startups and innovation in Luxembourg, presented by the House of Startups powered by the Luxembourg Chamber of Commerce and supported by the #SCRIPT.

Show Notes

Et gëtt een Thema, do kennt keng Entreprise méi laanscht, sief et eng Startup, eng mëttelstänneg oder eng grouss Entreprise : an dat ass Cybersecurity. Duerch déi schnell Digitalisatioun sinn IT-Systemer extrem komplex ginn an et ass mëttlerweil keng Fro méi ob een ugegraff gëtt, mee wéini?

Den Oktober ass de Mount vun der Cybersecurity, dofir hu mer de CEO vum Luxembourg House of Cybersecurity, de Pascal Steichen, ageluede fir eis ze erkläre wéi mer eis besser virbereede kennen.

Horrorfakt : bis zu 200 Deeg kann eng Ransomwareware an eiser IT si bis mer et iwwerhaapt mierken. An meeschtens ass et dann och scho laang ze spéit.

De #StartupCorner ass e #Podcast op Lëtzebuergesch iwwert Startups an Innovatioun zu Lëtzebuerg, presentéiert vum House of Startups Luxembourg, mat der Ënnerstëtzung vun der Luxembourg Chamber of Commerce an dem #SCRIPT.

------------------
There's one subject no company can ignore any longer, whether it's a start-up, medium-sized, or large enterprise: cybersecurity. Due to rapid digitization, IT systems have become extremely complex, and the question is no longer if someone will be attacked, but when?

With October being Cybersecurity Month, we invited Pascal Steichen, Managing Director of the Luxembourg House of Cybersecurity, to explain how we can be better prepared.

Horrifying fact: ransomware can be present in our computer systems for up to 200 days before we even realize it. And most of the time, it's already too late.


The ‘Startup Corner’ is a monthly podcast in Luxembourgish about startups and innovation in Luxembourg, presented by the House of Startups powered by the Luxembourg Chamber of Commerce and supported by the #SCRIPT.